Pohřebné

Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy,

kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj.

v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně jednorázově zatíží

rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení,

přičemž nezáleží na tom, kdy byly náklady na pohřeb uhrazeny.

Pokud by vypravila pohřeb právnická osoba, pohřebné ji nenáleží.

Výše pohřebného činí Kč 5.000,-. Vyplácí se jednorázově

a je příspěvkem na náklady spojené s vypravením pohřbu.

 

Nárok na volno

V případě úmrtí v rámci nejužší rodiny ( manžel, manželka, druh, družka nebo dítě )

máte nárok na dva dny placeného volna a další den na účast na pohřbu.

Úmrtí dalších rodinných příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci) je nárok na jeden den

k účasti na pohřbu (další den navíc dostane ten, kdo pohřeb zařizuje).

Jeden den placeného volna si mohou vybrat i osoby, které nejsou se zemřelým

v příbuzenském vztahu v případě, že se zemřelým sdílely společnou domácnost.

Žádost o vdovský důchod

 

Žádost o vdovský důchod podejte písemně na předepsaném tiskopisu.

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

 

K poskytnutí odborné pomoci je příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Vlastní rozhodování o vdovském důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

(Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.)

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

-  občanský průkaz váš i zemřelého (pokud jste ho neodevzdali), 

-  oddací list, 

-  úmrtní list, 

-  rozhodnutí o přiznání důchodu zemřelého (je-li k dispozici); pokud však ke dni smrti nebyl přiznán, pak je žádoucí, abyste      předložily doklady prokazující dobu pojištění zemřelého včetně náhradních dob pojištění, tzn. základní vojenskou službu,      dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod., 

-  rozhodnutí o přiznání důchodu, pokud jej pobíráte (je-li k dispozici), 

-  rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narození (i osvojených dětí nebo dětí, které jste převzala do péče nahrazující péči          rodičů) 

-  příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě, 

-  jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě    svěřeno do péče žadatelky.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o důchod" je k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ; na těchto pracovištích s vámi bude i sepsán.